6. Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024.

6. Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0613/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/41/0613/24

41. Rada městské části
ze dne 12.03.2024

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/41/0613/24

1. bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů - Přesun ve výdajích bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu mezi kapitolami, oddíly, paragrafy a položkami finančních prostředků na Programové dotace 2024 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného výstupu z Dotační komise a dle schválení poskytnutí jednotlivých programových dotací Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport,  0600 - Kultura a cestovní ruch. Programové dotace 2024 schváleny na jednání RMČ 13.2.2024 usnesením RMČ/39/0579/24.

0

2. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5: změnu rozpočtu v roce 2024 v souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit rozpočtové opatření č. 5: změnu rozpočtu v roce 2024 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí v souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 17.06.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

6. Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/41/0613/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...