9. Rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023.

9. Rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0549/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0549/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0549/24

1. bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 78: změna rozpočtu v roce 2023- Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu  - Přijetí dotace z HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.6.2023 - 30.11.2023  ve výši 636,0 tis. Kč, z toho určených na sport ve výši 318,0 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 318,0 tis. Kč a ve výdajích převedení do nespecifikované rezervy z VHP v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3106 - prosinec 2023).

Rozpočtové opatření č. 79: změna rozpočtu v roce 2023 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční dotace z MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH v roce 2023 v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ve výši 9,20 tis. Kč  a ve výdajích na určené výdaje roku 2023 dle rozhodnutí MV v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část ve stejné výši. Číslo dokladu 2142 - prosinec 2023.

Rozpočtové opatření č. 80: změna rozpočtu v roce 2023 – Úprava rozpočtu v roce 2023 - zvýšení výdajů v souvislosti s vratkou nedočerpané části investičního grantu - programu podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území HMP u projektu Bezbariérové středisko Rohožník ve výši 474,80 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně současným snížením výdajů v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální péče, v ODPA 3511  - Činnost ordinací praktických lékařů ve stejné výši z výdajů na poskytnutý grant z HMP. Číslo dokladu 8074 - prosinec 2023. Vratka již na účet HMP zaslána dle pokynů ke grantu.

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2023 - Úprava rozpočtu v roce 2023 - zvýšení výdajů na vratku průtokové dotace v souvislosti s vypořádáním projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.  pro MZŠ Polesnᡠz OP potravinové a materiální pomoci ve výši 15 195,60 Kč  (pro RO zaokrouhleno na 15,20 tis. Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a současné zvýšení příjmů z MZŠ Polesná  přijetím vratky ve stejné výši z nedočerpaného projektu v souladu s vypořádáním  v kapitole 04 -Školství, mládež a sport, v ODPA 3113  - Základní školy. Číslo dokladu 2134 - prosinec 2023. Vratka již na účet HMP zaslána dle pokynů k dotaci a vyúčtování.

0

2. schvaluje

rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023  se zaúčtováním do období rozpočtu - prosinec 2023 v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 Ing. Michalu Hazdrovi předložit změny rozpočtu č. 78 až č. 81 v roce 2023 na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 na vědomí, v souladu s přiloženými tabulkami, které jsou součástí usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

9. Rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0549/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...